Obch. podmienky

feewtret

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je +421 Media s.r.o., so sídlom S. H. Vajanského 61, 071 01 Michalovce SR, IČO: 47507331, Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č. 34205/V (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:
Smilefoto, Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SR,
bankový účet: 2922903504/1100, IBAN: SK2911000000002922903504 , BIC/SWIFT: TATRSKBX, Telefón: +421 0948585858,
E-mail: smilefoto@smilefoto.sk
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

2. Registrácia
Pre využitie služieb predávajúceho musí kupujúci vykonať registráciu na webstránkach predávajúceho. O úspešnosti registrácie je kupujúci informovaný automatizovanou emailovou správou. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie potvrdzujúcej správy v prípade nefunkčnosti emailovej schránky kupujúceho. Potvrdzujúci email je niekedy omylom označený ako spam/nevyžiadaná pošta preádzkovateľmi emailových schránok a preto je potrebné skontrolovať si aj priečinok spamu/nevyžiadanej pošty.

Ak kupujúci neobdrží potvrdzujúci email do 24hodin od registrácie, je potrebné aby kontaktoval predávajúceho.

3. Záloha
Kupujúci je po zaregistrovaní vyzvany emailovou správou vyzvaný na úhradu zálohy vo výške 49 Eur, splatnej do 14 dní od dátumu registrácie. Platí sa prevodom na účet uvedený v emaili s dodržaním potrebného variabilného symbolu pre spárovanie úhrady. Záloha slúži na rezerváciu termínu fotografovania, na pokrytie nákladov spojených s grafickým návrhom produktov a na pokrytie časti nákladov výroby produktov.

Uhradením zálohy zároveň kupujúci získava možnosť objednávať jednotlivé produkty za zvýhodnené ceny alebo získať niektoré produkty v rámci akcie zdarma.

4. Termín fotografovania
Obdržaním zálohy sa predávajúci zaväzuje prideliť termín fotografovania triede kupujúceho tak aby časom a dátumom vyhovoval obom stranám. Predávajúci telefonicky alebo emailom navrhne termín, ktorý kupujúci telefonicky alebo emailom potvrdí. Predávajúci si vyhradzuje právo tento termín opakovane zmeniť alebo aj zrušiť. O tejto skutočnosti bez odkladu informuje kupujúceho emailom alebo telefonicky.

Predávajúci sa zároveň zaväzuje zmeniť termín aj na požiadanie zo strany kupujúceho ale to len v prípade, že predávajúci má ešte iné voľné termíny. Predávajúci vyvinie snahu potrebný termín uvoľniť presunutím termínu iného klienta, avšak tento proces nieje vždy možný, čoho si musí byť kupujúci vedomý pri žiadaní o presun termínu.

5. Spôsob objednávania
Objednávanie maturitných oznámení je zabezpečené cez online objednávkový systém na stránkach www.smilefoto.sk a www.yii.smilefoto.sk. Jednotlivé produkty sú v zvolenom počte vložené do košíka. Obsah košíka je možné kedykoľvek skontrolovať. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru a služieb predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim v košíku. Za záväzné potvrdenie objednávky je považované emailové alebo telefonické potvrdenie objednávky, ktoré je uskutočnené kupujúcim po predchádzajúcom prijatí elektronickej objednávky cez online objednávkový systém. Predávajúci má právo požadovať zálohu pred zaslaním objednávky do výroby (predovšetkým pre tlač maturitných oznámení), ale tiež dať objednávku do výroby bez zaplatenia zálohy. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky v prípade nefunkčnosti emailovej schránky kupujúceho. V prípade neobržania emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky zo strany predávajúceho do 24hodin od schválenia objednávky je potrebné kontaktovať predávajúceho.

6. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho
Predávajúci (dodávateľ) sa zaväzuje dodať:
• druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
• tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci nezodpovedá za:
• oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
• za poškodenie zásielky zavinené poštou.
• obsahovú náplň, správnosť mien a gramatiku maturitných oznámení a porušenie autorských práv pri dodaní vlastného návrhu.
• ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že na objednanom tovare sú chyby, hoci boli takto uvedené v objednávke. Takýto tovar nie je možné považovať za oprávnenú reklamáciu. Kupujúci je v procese schvaľovania návrhov opakovane vyzvaný na kontrolu textov a grafiky a upozornený na fakt, že predávajúci nezodpovedá za prípadné nedostatky, ktoré boli schválené kupujúcim.

Kupujúci (objednávateľ) sa zaväzuje:
• Zaplatiť požadovanú zálohu.
• Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
• Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
• V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

7. Ceny tovaru
Ceny uvedené v cenníkoch predávajúceho resp. vypočítané cenové kalkulácie pre maturitné oznámenia sú platné v čase zaslania objednávky a nemenia sa pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Podmienkou pre získanie zliav, resp. akcií je uhradenie zálohy v požadovanom termíne.
Poštovné a balné za všetky tovary okrem tabiel hradí predávajúci v rámci akciovej ponuky pri dodržaní jej podmienok a úhrade zálohy.
Poštovné a balné mimo akciovej ponuky hradí kupujúci.
Ceny maturitných oznámení špeciálneho tvaru t.j. iného než štandardného tvaru obdĺžnika 15x6cm zloženého na tretinky sú predmetom emailovej alebo telefonickej dohody. Kupujúci si túto cenu môže orientačne vypočítať pomocou online formulára na stránke http://smilefoto.sk/cennik-tlac-oznamiek, avšak táto cena je len orientačná. Kupujúci poskytne informáciu o cene oznámení špeciálneho tvaru emailom alebo telefonicky kupujúcemu a vyhradzuje si právo túto cenu zmeniť aj po obdržaní objednávky a jej potvrdení. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s cenou oznámení špeciálneho tvaru, má kupujúci možnosť odstúpiť od zmluvy.

8. Dodacie podmienky
Miesto odberu je stanovené na základe dohody s kupujúcim na základe uvedenia adresy doručenia v objednávkovom formulári. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci alebo predávajúci na doručenie využíva služby Slovenskej pošty.
Objednaný tovar predávajúci často osobne rozváža do jednotlivých miest na ním vopred určené miesto dohodnuté telefonicky s kupujúcim. Osobný odber je možné uskutočniť na základe predchádzajúcej dohody telefonicky alebo emailom medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade osobného odberu musí byť tovar zaplatený buď vopred prevodom na účet alebo najneskôr pri jeho prevzatí. Taktiež je potrebné, aby sa kupujúci v dohodnutom termíne a čase dostavil na vopred stanovené miesto.
Pri zaslaní objednaného tovaru poštou je potrebné uhradiť tovar prostredníctvom banky vopred alebo dobierkou.
Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, je kupujúci povinný skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade, že prišla zásielka poškodená, je potrebné o tom informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

9. Termín dodania
Doba dodania objednaného tovaru v danom kalendárnom roku je zvyčajne do 18 pracovných dní, V prípade výroby špeciálnych výsekových foriem a špecifických požiadaviek sa táto lehota predlžuje o čas, ktorý je potrebný k zabezpečeniu týchto požiadaviek. Ak je to v technických a kapacitných možnostiach predávajúceho, dohodne sa skorší termín dodania.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, bude táto skutočnosť kupujúcemu vopred oznámená s uvedením predpokladaného termínu dodania. V tom prípade si predávajúci vyžiada súhlas kupujúceho s touto zmenou. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami predávajúcim nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky…).

10. Zrušenie objednávky
Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením. Po potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky sa zálohová platba nevracia, je použitá na vykrytie časti nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli.

Ak sa už pracovalo na grafickom návrhu maturitného oznámenia kupujúceho a bol mu už zaslaný minimálne prvý náhľad a kupujúci až potom zruší objednávku (napr. objednanie u inej firmy, zmena návrhu, nedohodnutie sa v triede a iné) bude kupujúcemu účtovaný poplatok za vzniknuté náklady súvisiace so spracovaním grafického návrhu vo výške 50 eur, ktorý je povinný do 15 dní uhradiť. Pri stornovaní už potvrdeného a schváleného návrhu do tlače je objednávateľ povinný uhradiť 80% sumy celej zákazky do 15 dní.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• objednávku nebola záväzne potvrdená (chybne uvedené telefónne číslo, nezaplatená záloha, nedostupný, neodpovedá na e-maily a iné.),
• z technických príčin nie je možné zrealizovať vyhotovenie objednávky. O tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho ihneď po jej zistení.

11. Vrátenie zálohy
V prípade nedodania tovarov alebo služieb zavinením predávajúceho alebo z dôvodu technických príčin sa predávajúci zaväzuje najneskôr do 14 dní vrátiť zálohu kupujúcemu na vopred dohodnutý bankový účet.
V prípade, že kupujúci sa rozhodne nevyužiť fotografické služby predávajúceho, nevzniká kupujúcemu nárok na vrátenie zálohy, nakoľko záloha bola použitá na rezerváciu termínu fotografovania, na ktorý už kupujúci nevie zabezpečit nahradníka a týmto sposobom vzniká kupujúcemu finančná strata.
V prípade, že kupujúci sa rozhodne nevyužit grafické služby a služby tlače predávajúceho a zároveň nemal pri registrácii záujem o fotografické služby, može kupujúci požiadať o vrátenie zálohy, ale to len v prípade, že ešte neboli zahájené žiadne grafické práce spojené s prípravou tlače produktov pre kupujúceho. Ak už nejaký grafický návrh vytvorený bol, alebo bol upravený grafický návrh dodaný kupujúcim, predávajúci využije zálohu na vykritie nákladov spojených s grafickými prácami.

12. Reklamácie
Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar presne v podobne, ako ho kupujúci schválil a objednal. Predávajúci pomocou online systému zobrazí kupujúcemu grafickú podobu produktu na schválenie. Dodané maturitné oznámenia musia byť totožné s odsúhlaseným grafickým návrhom.
Za úplnosť a správnosť mien, gramatiky a obsahovej náplne textov maturitných oznámení nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Obsahová náplň, správnosť mien a gramatika maturitných oznámení nemôže byť predmetom reklamácie, pokiaľ sa odsúhlasený návrh zhoduje s vytlačenými maturitnými oznámeniami.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku bude predávajúci kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodnú inak.
Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

13. Ostatné podmienky
Predávajúci je výhradným vlastníkom všetkých grafických návrhov a jej ďalšia reprodukcia, šírenie alebo zverejňovanie je možné len so súhlasom predávajúceho. Za správnosť a vhodnosť všetkých textov a mien je zodpovedný kupujúci a v prípade akýchkoľvek chýb na menách resp. gramatických chýb preberá kupujúci plnú zodpovednosť za ich správnosť. Pokiaľ bude zákazka vyrobená podľa schváleného návrhu, nie je možné robiť si nárok na bezplatnú opravu. Túto je možné opraviť len opätovnou výrobou, za čo je znovu účtovaná plná cena zákazky alebo vo výnimočných prípadoch časť plnej ceny.
Predávajúci má nárok na umiestnenie svojej webovej stránky prednú alebo zadnú stranu oznamka. Jej neumiestnenie je možné len po zaslaní písomnej žiadosti kupujúceho. Táto žiadosť nie je spoplatnená.
Pokiaľ si kupujúci sám dodá grafický návrh oznamka, sám zodpovedá za jeho návrh a potvrdzuje, že pri jeho výrobe neboli porušené žiadne autorské práva. Predávajúci má právo takto dodaný grafický návrh umiestniť do galérie maturitných oznámení a používať na reklamné alebo iné účely. Pokiaľ si kupujúci vyhradzuje právo zákazu reprodukcie ním graficky vytvoreného a graficky spracovaného návrhu ako celku, je potrebné o to písomne požiadať. Táto žiadosť je bezplatná.
V prípade vytlačenia väčšieho nákladu maturitných oznámení, ako bol objednaný, bude tento nadnáklad ponúknutý kupujúcemu za zvýhodnenú cenu. Ak kupujúci nebude mať o neho záujem, predávajúci ho má právo použiť ako vzorky do katalógov a na účely marketingovej propagácie pre nasledujúce školské roky.

14. Ochrana osobných dát
Rešpektujeme súkromie kupujúceho. Aby sme mohli ponúknuť tie najlepšie služby, potrebujeme poznať niektoré kontaktné údaje kupujúceho (meno, adresa, telefón a email). Súhlasím s možnosťou poskytnutia objednávky a priebehu komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim ostatným spolužiakom a ich rodičom. Taktiež predávajúci môže poskytnúť tieto kontaktné údaje kupujúceho aj našim stálym partnerom v súvislosti s poskytovaním fotografických a ostatných služieb spojených so stužkovou slávnosťou.
Pri objednávaní cez www.smilefoto.sk a www.yii.smilefoto.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie tento automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách a akciách e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebude želať tieto informácie odoberať, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie písomnou žiadosťou ukončiť.